محمد علی زارعی

آشنایی مختصر با مدیرعامل شرکت توسعه رایانه ایساتیس
- مدیریت امور بازرگانی100%
- مدیریت استراتژیک100%
- مدیریت منابع انسانی100%
- برنامه ریزی برون رفت و مدیریت بحران100%

علایق

مختصری از علایق من مختصری از علایق من مختصری از علایق من 

شعار

مختصری از علایق من مختصری از علایق من مختصری از علایق من 

دورنگاه

مختصری از علایق من مختصری از علایق من مختصری از علایق من 

چند کتاب

مختصری از علایق من مختصری از علایق من مختصری از علایق من 

سوابق فعالیت شغلی

مروری بر سوابق و فعالیت های شغلی محمدعلی زارعی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی شرکت SAF در امارات متحده عربی

۱۳۸۰ - ۱۳۷۵

۱۳۹۹ - ۱۳۸۱

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت SIGT  در امارات متحده عربی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه رایانه ایساتیس

۱۳۹۰ تا اکنون

۱۳۹۶ تا اکنون

عضو نظام صنفی
عضو کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی (سخت افزار)
نایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تجهیزات رایانه ای

۱۴۰۰ تا اکنون